Najlepsie parapety » Podmienky


Podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.najlepsie-parapety.sk

I. Dodávateľ

Nižšie uvedené Obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch uskutočnených firmou EXPOWIN spol. s r.o.

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je firma EXPOWIN spol. s r.o., so sídlom Bartošova 738, 769 01 Holešov, IČ 29240344 a Kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). Pokiaľ je zmluvnou stranou iný subjekt, riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami obchodného zákonníka, č. 513/1991 Sb., všetko v znení noviel.

II. Vymedzení pojmov

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Predávajúci je obchodná spoločnosť EXPOWIN spol. s r.o., so sídlom Bartošova 738, 769 01 Holešov, IČ 29240344, je to osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľské činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania. Tento Kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tovar

Tovar je v internetovom obchode rozlíšený podľa názvu, resp. materiálového prevedenia, ďalej je možné špecifikovať farebné rozlíšenie, šírku, dĺžku, počet kusov. Faktúra - dodací list Súčasťou dodávky tovaru je i faktúra (daňový doklad) a dodací list. Táto vydaná faktúra slúži zároveň ako záručný list.

Termín doručenia a splatnosti

Termínom doručenia sa rozumie okamžik prevzatia tovaru kupujúcim. Termínom splatnosti sa rozumie uhradenie finančnej čiastky kupujúcim. Presná čiastka je stanovená na základe objednávky a je vyčíslená na faktúre.

Reklamácia

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práv kupujúceho, ktoré sú v rozporu s kúpnou zmluvou. Prípadnú reklamáciu riešia Reklamačné podmienky internetového obchodu www.nejlevnejsi-parapety.cz.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je Kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

III. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzavretiu kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim -spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

IV. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou vecí alebo ich opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri ich prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

V. Objednávka

Objednávku vystavuje kupujúci predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, pričom odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s Obchodnými i Reklamačnými podmienkami internetového obchodu www.nejlevnejsi-parapety.cz. Telefonické objednávky Predávajúci neprimá.

Podaná objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

a) meno a priezvisko u FO (fyzické osoby), názov obchodnej firmy, IČ, DIČ u PO (právnické osoby)

b) bydlisko u FO, miesto podnikania u PO

c) dodacia a fakturačná adresa (pokiaľ je odlišná od dodacej adresy)

d) druh tovaru, jeho rozmery, množstvo a ďalšie špecifikácia požadovanej v priebehu voľby nákupu v internetovom obchode

VI. Potvrdenie objednávky a dodacie podmienky

Doručenú objednávku potvrdí predávajúci kupujúcemu obvyklým spôsobom, t.j. prostredníctvom mailovej správy. Pričom po tejto úlohe sa potvrdená objednávka stáva pre obe strany záväznou. Výnimkou je len zmena obsahu objednávky v dobe jej potvrdenia, t.j. zmena presnej špecifikácie tovaru, rozmerov a počtu, jeho cena, dodacie a platobné podmienky. Pokiaľ Kupujúci bude niektorý z uvedených atribútov meniť, je nutné, aby zadal v systéme internetového obchodu novú objednávku, ktorá bude predávajúcim opäť potvrdená. V tomto prípade sa predošlá objednávka považuje za stornovanú.

Objednávky sú spracované najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení objednávky. Po potvrdení objednávky je termín doručenia tovaru stanovený na 5 pracovných dní. Dodávkou a splnením objednávky je pre predávajúceho moment predania tovaru kupujúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie objednávky, pokiaľ by sa týmto zaviazal k plneniu nemožnému, pre kupujúceho nevýhodnému, alebo k rozpornému v porovnaní s obvyklými predajnými pravidlami.

VII. Platobné podmienky

Cenu za tovar hradí kupujúci výhradne v momente prevzatia, t.j. na dobierku. Cena za tovar je uvedená na faktúre. Cena za dopravu tovaru je rozdelená do troch kategórií:

a) hodnota objednávky s DPH je v rozmedzí 0 - 100 € - cena dopravy je 18 €*

(* teraz pri nákupe nad 70 € bez DPH doprava zadarmo - akcia platí do 31.12.2018)

b) hodnota objednávky s DPH je v rozmedzí 100 - 200 € - cena dopravy je 12 €*

(* teraz pri nákupe nad 70 € bez DPH doprava zadarmo - akcia platí do 31.12.2018)

c) pri objednávke nad 200 € je doprava na miesto určenia v SR zdarma

Cenník je stanovený individuálne podľa druhu tovaru a jeho ďalšej špecifikácie, t.j. farebného prevedenia a rozmerov. Cena uvedená v dobe zadávania objednávky je platná po celú dobu spracovávania objednávky až do jej vybavenia, t.j. do okamžiku doručenia tovaru Kupujúcemu. V prípade, že dôjde k zmene ceny u už objednaného tovaru, bude o tomto kupujúci včas informovaný prostredníctvom mailovej správy, alebo telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť cenník v náväznosti na zmenu cien materiálu.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

VIII. Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri preberaní objednaného tovaru je kupujúci povinný zásielku prekontrolovať. V prípade, že nezistí žiadne mechanické poškodenie obalu, stáva sa podpisom dodacieho listu a faktúry majiteľom prevzatého tovaru a nesie tak zaň plnú zodpovednosť. Pokiaľ ale kupujúci objaví pri preberaní zjavné vady výrobku, či poškodenia jeho obalu, je povinný skutočnosti spísať a nechať si toto potvrdiť dopravcom. Ak tak neučiní, nie je možné vzniesť neskorší nárok na reklamáciu.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru . V takomto prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Pozn.: Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dennej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol Tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený Tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľa právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vráti len takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením Tovaru (náklady na prepravu apod.).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

  • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku Tovaru alebo Služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho,
  • na dodávku Tovaru upraveného podľa prianí Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu

IX. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databáze. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľom obchodu.

X. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej plnenia a ďalšie evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku, prípadne i v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy Kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nie je v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 7. septembra 2010Košík je
prázdný

Ako Vám môžem pomôcť?

E-mail: Tel.:
Zpráva:

Dobrý deň,

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

srdečne Vás vítam v našom internetovom obchode, ktorý je špecializovaný na parapetné dosky a súvisiace príslušenstvo. V prípade akejkoľvek otázky k parapetom sa na mňa obráťte. Rada Vám pomôžem a odpoviem na Vaše otázky."

Bc. Frederika Krupová

DOPRAVA ZADARMO !

(akcia platí do 30.06.2019, a to pri nákupe nad 70 € bez DPH)

U nás máte istotu najlepšej ponuky na trhu:

Nákup bez nutnosti registrácie. Balenie zadarmo.
DARČEKY PRE VÁS - ku každej objednávke získate skutočný darček.
Dodacia doba od 3 do 7 pracovných dní, podľa vyťaženosti.

Webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním súhlasíte s použitím súborov cookie. Viac informácií